Postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Danijelov levček

Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto poteka v začetku marca. Razpis s točnim
datumom se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani vrtca in na oglasnih
deskah enot vrtca in župnij, v kraju kjer ta deluje.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za
starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni
center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.

Starši, ki želite vpisati otroka v naš vrtec, oddate vlogo na predpisanem obrazcu. Vlogo
dobite na upravi vrtca ali na naši spletni strani, v fizični obliki pa so vloge za vpis
dostopne tudi na oglasnih deskah, kjer je objavljen razpis.
Vlogo oddate osebno na upravi vrtca ali jo pošljete po pošti na naslov:

VRTEC DANIJELOV LEVČEK,
Aškerčeva 7a,
3000 CELJE.

Pri sprejemu novincev za novo šolsko leto se obravnavajo vse vloge, ki so pravočasno –
do datuma, ki je naveden za razpisu, prispele na upravo vrtca. Vloge, ki prispejo kasneje
se obravnava le v primeru, da vrtec še razpolaga s prostimi mesti za posamezna
starostna obdobja.

Prednost pri vpisu imajo sorojenci otrok, ki so že vključeni v Vrtec Danijelov levček.
Če je v vrtcu dovolj prostih mest odloča o sprejemu otrok ravnateljica vrtca. Če je v vrtec
vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka. Sestavo komisije za sprejem
otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi svet zavoda na predlog ravnateljice
vrtca. Kriteriji se določijo s točkami.

Vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V kolikor starši v 15. dneh
od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se šteje, da so starši umaknili vlogo
za vpis otroka v vrtec. V tem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše
naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.

Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok ima vrtec urejen s Pravilnikom o sprejemu
otrok v Vrtec Danijelov levček.

Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok ima vrtec urejen s Pravilnikom o sprejemu otrok v Vrtec Danijelov levček, ki je dostopen na naslednji povezavi:

Pravilnik o sprejemu otrok

Vloge za vpis sprejemamo tudi med šolskim letom, vendar je sprejem možen le v
tistih enotah in oddelkih vrtca, kjer je razpoložljivo prosto mesto in ni nobenega
otroka na čakalnem seznamu.

Vloge med letom se lahko pošljejo po pošti na upravo vrtca: VRTEC DANIJELOV
LEVČEK, Aškerčeva 7a, 3000 CELJE.
Postopek sprejema je enak kot pri javnem vpisu.

Predvidoma konec januarja ali v začetku februarja izvedemo postopek vpisa
vključenih otrok, kjer imajo starši možnost  premestitve otroka  znotraj enot vrtca za
naslednje šolsko leto.

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave, ki jo morajo podati
najkasneje do 15. v tekočem mesecu.
Izpis se opravi s 1. dnem v naslednjem mesecu po prejemu pravočasne pisne izjave.
Po izpisu otroka je ob morebitnem ponovnem vpisu otroka v vrtec potrebno ponovno
opraviti celoten postopek vpisa.
Starši so seznanjeni s tem, da pri ponovnem vpisu otroka, ki je že obiskoval vrtec, nimajo
nobenih prednosti ali prioritet.

Začasen izpis ni mogoč.

Izpisnico lahko starši dobijo pri vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje otrok ali na spletni
strani vrtca.

Ta stran za potrebe izboljšanja uporabniške izkušnje hrani piškotke.